แบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง