ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)