ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

งานบริหารงานบุคคล 
โทร 0864584309