จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์