ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

           วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1 กล่าวรายงานโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดี   พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผูู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากทั่วประเทศ จำนวน 100 ท่าน กำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาคณาจารย์นิเทศสำหรับทำหน้าที่นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การอบรมที่มุ่งเสริมความรู้ สมรรถนะ ทักษะและเจตคติที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสาระของการอบรมแบ่งออกเป็นสองระดับโดย ระดับที่หนึ่ง มุ่งให้ความรู้ทักษะและเจตคติพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ได้แก่ หลักและระบบการจัดสหกิจศึกษามาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา และการสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาจากพหุภาคี ระดับที่สองมุ่งให้ความรู้ทักษะและเจตคติเฉพาะด้ำน ได้แก่ การให้คeปรึกษาและการนิเทศงานสหกิจศึกษา แผนการนิเทศงานและการสอนงาน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา การสร้างพันธมิตรและการคิดหัวข้อโครงงานคุณภาพ การประเมินผลสหกิจศึกษา และนวัตกรรมในงานสหกิจศึกษา