นศ.ร่วมถ่ายทอดความคิด เล่าเรื่อง “Storytelling” กับ บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด
          16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสโลป 411 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในกิจกรรม workshop หัวข้อ “Storytelling” โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาถ่ายทอดความคิด เล่าเรื่อง และนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ โดยการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์