สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแลงแขกดำนา

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม กิจกรรม โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแลงแขกดำนา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ แผนกพืชไร่นา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งในวันดังกล่าว มีกิจกรรมมากมากมาย อาทิเช่น 
– พิธีเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
– พิธีปักตาแฮกและปักกกแฮก
– การแข่งขันวิ่งผลัดดำนา
– ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดำนา
อย่าลืมและอย่าพลาด หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว!!!