มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งแรก นำแนวคิด 

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนเผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับนักศึกษาคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ พัฒนางานวิจัย ไปสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน โดยในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงาน

          ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ และกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาทิ จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งพบว่าคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นำเสนอผลงานกว่า 100 เรื่อง จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่จะนำผลงานวิจัยเหล่านี้ไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

            รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ถือว่าเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องรวม 26 แห่ง มาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิชัย ใช้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

             The First National and International Conference of Kalasin University 2019 on Recent Innovations of Science and Social Sciences for Sustainability (KSUC 2019) was held on July 15 and 16. The conference started early morning on July 15 with an opening ceremony which was followed by two interesting presentations by two world-renowned keynote speakers. The afternoon was packed with interesting presentations on topics ranging from education to science and social sciences. The evening was closed with an award ceremony during which the awards for best national and international paper and best national and international poster presentation were given. The evening came to an end with a beautiful performance of traditional Thai music and dance. The following day the foreign delegates together with people from the Faculty of Tourism ventured out into Kalasin and surrounding areas to discover the true Isan culture. The two-day conference was an eventful conference where bonds were made and strengt