วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารฟ้าแดดสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน กองการกิจการนักศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะทักษะทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมโดยทรง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมความรู้และวิธีการการขอรับการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤติ