ม.กาฬสินธุ์ ทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับบริษัท กราวิเทคไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท กราวิเทคไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยและบริษัทมีแนวความคิดที่ตรงกันในเรื่องของการพัฒนากำลังคน และมีภารกิจหลักร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรม First S-curve และ New S-curve เช่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เป็นต้น ซึ่งเป็นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งเป็นความร่วมมือพัฒนาวัตกรรมและวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอีกทั้งยังเป็นการสร้างเยาวชนในภูมิภาคให้มีความสนใจทางด้านวิศวกรรม เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0