การประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริษัท เบทาโก จำกัด เพื่อแก้ไขความยากจนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเป้าสร้างหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม จ.กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมอย่างบูรณาการแผนดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาชุมชนให้ตอบโจทย์ปัญหาจากพื้นที่เป้าหมายที่ตรงความต้องการของชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบการขยายผล และก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม”