ม.กาฬสินธุ์ บริการวิชาการ พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคมสำหรับเยาวชน

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเฉลิมชัย ศรีชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคมสำหรับเยาวชนเป็นโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เข้าใจในทักษะชีวิตแห่งศตวรรษใหม่ การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน การใช้สื่อสังคมโซเชียลมีเดีย ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม โดย มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 4 คนประกอบด้วย อาจารย์พรพิทักษ์ เห็มบาสัตย์ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ประวิชญา ณัฎฐากรกุล อาจารย์โสภณ มูลหา และอาจารย์ปรีชา ทับสมบัติ