จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์