ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 – 2560 เข้าตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำ โดยบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนการกรอกแบบสำรวจในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 – 2560

ข้อปฏิบัติ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามภาวะผู้มีงานทำ และ แจ้งประสงค์/ไม่ประสงค์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวัน เวลาที่กำหนด

โปรดติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ กำหนดการ สถานที่ ในการเตรียมพร้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามปัญหาในการใช้งานระบบ ได้ ผ่าน LIN
แจ้งรหัสนักศึกษาและรหัสบัตรประชาชนในแชทไว้เลย

แนวปฏิบัติการแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

       ตามที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จะได้กำหนดวันพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  นั้น  เพื่อให้พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จึงขอให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน  แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและตอบแบบสอบถามข้อมูลภาวะการมีงานทำ ดังนี้

วิธีรายงานตัวแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ         

     ขั้นตอนที่ ๑  ให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตตอบแบบสอบถามข้อมูลภาวะการมีงานทำ

ทางเว็บไซต์  http://www.regisgraduate.ksu.ac.th  ทั้งมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับ  และไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยทำตามขั้นตอนของระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เท่านั้น 

      ขั้นตอนที่ ๒  ให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์  http://www.regisgraduate.ksu.ac.th  โดยทำตามขั้นตอนของระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เท่านั้น              

          ทั้งนี้  ขอให้มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตอบแบบสอบถามข้อมูลภาวะการมีงานทำ  โดยมหาวิทยาลัยจะใช้เอกสารรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเป็นหลักฐานการรายงานตัว  เพื่อยืนยันการเข้าร่วมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  หากบัณฑิตและมหาบัณฑิตไม่เข้าระบบกรอกข้อมูลและไม่ส่งเอกสารรายงานภาวะการมีงานทำฯ  จะทำให้ไม่ได้รับบัตรผ่านการซ้อมฯ  และไม่สามารถเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญาบัตรได้

          

หากมหาวิทยาลัยมีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ จะแจ้งท่านทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป