Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

Read More »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)

Read More »
Activity/Highlight

โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับองค์กร (แผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564

Read More »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)

Read More »