Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรอื่นๆ

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม

Read More »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดหลักสูตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ และเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการ การโรงแรม การประกอบอาหาร

Read More »
Activity/Highlight

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก : กาฬสินธุ์โมเดล

Read More »